Μαθήματα Αγγλικών

Ο πρώτος τίτλος Αγγλικών που μπορεί να πάρει ο μαθητής είναι το Lower (επίπεδο Β2), και για την απόκτησή του πρέπει να περάσει από τις τάξεις Junior a, Junior b, Senior A, Senior B, Senior C, Senior D, Lower. Αν και η διάρκεια φοίτησης είναι κανονικά 7 έτη, ανάλογα με τις επιδόσεις του, ο μαθητής μπορεί να αποκτήσει το Lower σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Μετά την απόκτηση του Lower ο μαθητής μπορεί να συνεχίσει για την απόκτηση του Proficiency (επίπεδο C2). Κανονικά η φοίτηση είναι 2 χρόνια αλλά και εδώ ο χρόνος αυτός μπορεί να μειωθεί σε 1.5 ή και 1 χρόνο.

Tο ωράριο που ακολουθούμε δεν είναι ούτε πολύ βαρύ ώστε να καθίσταται κουραστικό ή να αποκλείει κάθε άλλου είδους δραστηριότητα ούτε πολύ περιορισμένο ώστε να είναι ανεπαρκές. Έτσι για τα αντίστοιχα επίπεδα είναι το εξής:

 • Junior a και Junior b από 3 ώρες εβδομαδιαίως.
 • Senior A, B, C, D, Lower και Proficiency από 4 ώρες εβδομαδιαίως.

Για το επίπεδο B2, οι μαθητές μας προετοιμάζονται για το Cambridge FCE, το ESB και το LRN. Για το επίπεδο C2 προετοιμάζονται για το Michigan ECPE, το ESB και το LRN. Όλα τα πιστοποιητικά είναι αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ.

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για τα οποία προετοιμάζουμε στο φροντιστήριο είναι όλα αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ και τον ΕΟΠΠΕΠ και έχουν την ίδια ισχύ στο δημόσιο. Η διαφορά τους έγκειται στο πόσο εύκολο είναι να αποκτηθεί το καθένα, καθώς έχουν διαφορετική βάση.

 • Το Cambridge (B2) έχει 60% βάση.
 • Το ESB (B2 και C2) έχει 55% βάση.
 • Το LRN (B2 και C2) έχει 50% βάση.

Μαθήματα Πληροφορικής

To πιστοποιητικό Πληροφορικής για το οποίο μπορείτε να προετοιμαστείτε στο φροντιστήριό μας είναι το Vellum Diploma in IT Skills, που παρέχεται από το φορέα πιστοποίησης Vellum (www.vellum.org.gr) και είναι αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ και τον ΕΟΠΠΕΠ.

Οι ενότητες του πιστοποιητικού είναι 6:

 1. Επεξεργασία κειμένου (Word)
 2. Υπολογιστικά φύλλα (Excel)
 3. Υπηρεσίες διαδικτύου (Internet)
 4. Παρουσιάσεις (Powerpoint)
 5. Βάσεις δεδομένων (Access)
 6. Βασικές έννοιες υπολογιστών (Windows)

Η επιτυχία στις 3 πρώτες ενότητες (Word/Excel/Internet) αρκεί για μια αναγνωρισμένη πιστοποίηση.

Συνήθως στο φροντιστήριο λειτουργούνε τμήματα Πληροφορικής 2 φορές το χρόνο. Ένα τμήμα ξεκινάει τον Οκτώβριο και διαρκεί 3 μήνες μέχρι την πιστοποίηση (2 ώρες εβδομαδιαίως). Λειτουργεί και ταχύρυθμο τμήμα τον Ιούνιο, το οποίο διαρκεί 1 μήνα μέχρι την πιστοποίηση.

Όχι. Το πιστοποιητικό Πληροφορικής που θα πάρετε ισχύει δια βίου.